Αρχική › Όροι Χρήσης

Οροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

(WEBSITE) ΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Το Website αυτό έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση. Όσοι χρήστες έχουν προσπέλαση στο υλικό το οποίο διατίθεται από την ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ μέσω του δικτυακού της αυτού τόπου (Website) στο διαδίκτυο («www.stelioskanakis.gr»), οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο  χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση τους.
Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται και παραχωρούν την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για τη χρήση του εν λόγω υλικού.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να επιθυμούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 • Η Δικαιούχος διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο του Website δυνάμει του Ν 2121/1993 περί Προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως τροποποιηθείς σήμερα ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας του, όσο και οποιουδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου δύναται να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς το Website. Συνεπώς, το σύνολο του περιεχομένου σε αυτό το Website προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην Δικαιούχο.
 • Ειδικότερα, το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Ειδικώς σημειώνεται ότι κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει  στον ιστότοπό του οιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο  του Δικτυακού μας τόπου  υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα ν΄ανακαλει την εν λόγω συναίνεση –εξουσιοδότηση  ανά πάντα χρόνο.  

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

 • Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου και εν γένει από κάθε δραστηριότητα, η οποία  δύναται να προξενήσει αμέσως ή εμμέσως βλάβη στα συμφέροντα ή/και στην εμπορική φήμη της Δικαιούχου Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).
 • Σε περίπτωση που η Δικαιούχος διαπιστώσει οιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, χάνει αυτοδικαίως το ως άνω δικαίωμα χρήσεως και υποχρεούται όπως παύσει οιαδήποτε ενέργεια τοιαύτης χρήσεως.
 • Συνακόλουθα, οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, ή από παραλείψεις, λάθη στην ηλεκτρονική μας σελίδα, διακοπές ή καθυστερήσεις κατά την χρήση της ή κατά μετάδοση των περιεχόμενων σε αυτή πληροφοριών, κλπ, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη.

3. Περιορισμός ευθύνης

 • Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, η οποία θα προέλθει από την πρόσβαση, χρήση, απόδοση και σύνδεση με το δικτυακό μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» (as is), χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και νόμιμη χρήση του Website και οφείλει, προς τούτο, να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

4. Αποκλεισμός συμβουλών

 • Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, ούτε προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

5. Συνδεόμενα Websites

 • Ορισμένες από τις συνδέσεις της ηλεκτρονικής σελίδας της Δικαιούχου με άλλους δικτυακούς τόπους (μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Δικαιούχο, ενδεχομένως να προξενούν την έξοδο από το Website της Δικαιούχου. Η Δικαιούχος δεν έχει επιθεωρήσει τους δικτυακούς αυτούς τόπους, δεν αποδέχεται απαραιτήτως το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί χρήστης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.
 • Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Δικαιούχος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Δικαιούχου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

6. Προσωπικά Στοιχεία – Συλλογή και Χρήση

 • Η Δικαιούχος χειρίζεται πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων και στοιχείων που σχετίζονται με αυτά, ως ο Νόμος ορίζει, καταβάλλει δε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε αυτή η πολιτική να γίνεται σεβαστή από τους υπαλλήλους της και από εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η Δικαιούχος συλλέγει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όταν ένας χρήστης εγγράφεται για την δημιουργία ενός επενδυτικού λογαριασμού ή όταν επισκέπτεται το Website της. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να περιέχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είδος απασχόλησης, καθώς και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού. Επιπλέον, η Δικαιούχος αυτόματα καταγράφει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες του Website της καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλει και εγκαθιστά στον υπολογιστή των προσώπων αυτών. 
 • Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας Η Δικαιούχος ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της Δικαιούχου των οποίων το αντικείμενο εργασίας ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Η Δικαιούχος καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και ως ο Νόμος ορίζει.. Ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
 • Επιπλέον, στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 • Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ειδικότερα, η Δικαιούχος προβαίνει στην χρήση και εκμετάλλευση του Website της, συμμορφούμενη πλήρως, όπως ενδεικτικώς αναφέρεται, με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως τροποποιηθείς σήμερα ισχύει και έχει συμπληρωθεί με τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της ΑΠΔΠΧ, των Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 , και των Οδηγιών  95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

7. Αποζημίωση

 • Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 • Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 • Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.