ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουνίου 2018 ορίστηκαν οι παρακάτω:

 

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Μακρής  Δ. Σεραφείμ Αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 16311
Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Τριμπόνιας Β. Παναγιώτης Αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 14941

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125